Velikost písma
Pro Vás

Program

Doprava

 • Tlak na urychlenou opravu krajských a státních komunikací procházejících městem (Spy – Nové Město, Dobrušská, 1. máje, Náchodská, Nové Město – Vrchoviny).
 • Oprava stávajících a dostavba chybějících chodníků (ulice Nádražní, Česko­slovenské armády, Na Strážnici, Nahořanská, 1. máje).
 • Oprava městských komunikací (28. října, Kpt. Jaroše) a doplnění chybějících zpevněných ploch (nahrazení prašných komunikací).
 • Podpora budování parkovacích kapacit (ulice Nádražní, Havlíčkova – restaurace U Truněčků a potraviny Verner).
 • Vybudování jednotného orientačního a informačního systému města s důrazem na jednotný styl vlastní historickému městu. Sjednocení pravidel vzhledu veřejné reklamy. Kontrola a doplnění čísel popisných na domech.
 • Podpora budování cyklostezek (např. křižovatka u Ammann – Vrchoviny, Nové Město – Spy, Nové Město – Peklo, Budín – K Sirkárně). Prioritou je propojení Krčína, Vrchovin a Spů s centrem města.
 • Řešení tranzitu těžké nákladní dopravy po úseku silnice I/14 procházející městem s ohledem na bezpečnost silničního provozu, životní prostředí, potřeby města a možnost dostavby dálnice D11 a rychlostní silnice R35.
 • Dlouhodobý cíl: Zlepšení dopravní situace a kompletní obnova městské infrastruktury, včetně přípravy možných variant obchvatu města.

Bydlení

 • Hledání a investování zón k výstavbě rodinných i bytových domů.
 • Příprava obecního bydlení pro mladé rodiny a seniory (vícegenerační domy) – možnost využití prostoru v bývalých kasárnách.
 • Výstavba modernizace a rekonstrukce dětských hřišť (např. v ulici Okružní a na náměstí 17. listopadu).
 • Modernizace stávajícího bytového fondu.
 • Kanalizace Spy.
 • Dlouhodobý cíl: Zajištění nabídky cenově přijatelného bydlení pro mladé rodiny a nově příchozí občany, vedoucí v budoucnu ke snížení úbytku a stabilizaci stavu obyvatel města.

Historické centrum, cestovní ruch

 • Řešení problémů na opraveném historickém náměstí (osvětlení, odvodnění plochy, systém parkování, zadláždění východního a jižního Zadomí).
 • Striktní dodržování regulačního plánu okolí městské památkové rezervace, zachování jedinečného přírodně urbanistického celku.
 • Průběžné rekonstrukce a opravy památkových objektů ve městě, podpora vlastníků nemovitostí se statutem kulturní památka.
 • Označení budov s historií a jednotný systém reklamních ploch a dopravního značení, jako součást orientačního a informačního systému města.
 • Rozšíření nabídky služeb pro návštěvníky města, podpora kulturních akcí v historickém centru.
 • Kvalitní prezentace města nejen v regionu a ČR, ale i v okolních státech EU.
 • Dlouhodobý cíl: Zvýšení přitažlivosti Nového Města nad Metují a okolí – například zápis městské památkové rezervace mezi památky UNESCO, vytvoření nabídky nových moderních alternativních forem rekreace a cestovního ruchu.

Bezpečnost

 • Zamezení výtržnictví, ničení majetku občanů a města.
 • V součinnosti občanů, MP a PČR úplně vytlačit závažné druhy kriminality (drogy, krádeže aut, bytové loupeže).
 • Důsledná kontrola činnosti městské policie – městská policie bude více vidět v ulicích.
 • Zvýšení důrazu na bezpečnost silničního provozu ve městě (např. osvětlení přechodů, zpomalovací retardéry v obytných zónách).
 • Dlouhodobý cíl: Rozšíření kamerového systému.

Podnikatelské aktivity, služby, maloobchod

 • Podpora maloobchodu a služeb, sledování jeho struktury a zajištění rozšíření i mimo centrum (Krčín, Vrchoviny, Spy) například nabídkou vhodných prostor k pronájmu, zajištění parkování, apod.
 • Spolupráce s podnikateli na realizaci jejich podnikatelských a rozvojových záměrů na území města, zajištění vstřícnosti těmto aktivitám např. v územním plánu nebo při plánování rozšíření a oprav stávající infrastruktury města.
 • Nabídka spolupráce a pomoci podnikatelům při získávání státní podpory a grantů na podporu jejich podnikatelské činnosti.
 • Dlouhodobý cíl: Získání nových podnikatelských investic do města a regionu, zachování a zvýšení konkurenceschopnosti místních podniků, zajištění nových pracovních příležitostí pro občany města.

Úřad, rozpočet města, investice

 • Hledání možností navýšení příjmové, a dalších úspor ve výdajové, části rozpočtu města a rozpočtů organizací zřízených nebo financovaných městem. Získané finance využít na podporu sociálních programů města.
 • Důsledná kontrola efektivního využití poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu města (kontrola investic, grantů, příspěvků a dotací).
 • Hledání finančních zdrojů mimo rozpočet města, efektivní správa podílů města v akciových společnostech (Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., Společnost Horní Labe a. s.).
 • Dlouhodobý cíl: Efektivní a trvale udržitelné hospodaření.

Sociální služby, zdravotnictví

 • Podpora tzv. nízkoprahových zařízení jako prevence proti vzniku a dalšímu rozvoji sociálně patologických jevů u mládeže.
 • Podpora péče o seniory, asistenčních služeb pro seniory a kulturně společenských aktivit seniorů.
 • Udržení stávající úrovně zdravotní péče, podpora záchranných složek.
 • Dlouhodobý cíl: Rozšíření kapacity a vybudování lůžkového oddělení Domu pro seniory Oáza (zvážit možnosti využití budovy bývalého kláštera Milosrdných bratří).

Školství

 • Optimalizace kapacity předškolních a školních zařízení provozovaných městem, sledování kvality a směru vzdělávání.
 • Podpora spolupráce školských zařízení všech typů s místními podniky tak, aby směřovala výuku na obory a odvětví využitelné na místním trhu práce.
 • Investice do modernizace vybavení a vzdělávací techniky školských zařízení provozovaných městem, např. vybudování tělocvičny ZŠ Komenského.
 • Podpora a udržení středního školství ve městě, tlak na zvýšení kvality výuky.
 • Podpora Základní umělecké školy Bedřicha Smetany.
 • Podpora bezplatných systematických volnočasových aktivit v ZŠ, DDM, školních klubech při ZŠ, jako alternativa nízkoprahových zařízení.
 • Podpora možnosti celoživotního vzdělávání pro všechny skupiny obyvatel, rekvalifikační kurzy, spolupráce s ÚP, univerzita 3. věku.
 • Dlouhodobý cíl: Zvýšení úrovně vzdělanosti obyvatelstva, orientace vzdělávání na obory a odvětví s možností uplatnění na trhu práce v regionu.

Kultura, sport

 • Podpora kulturních a sportovních akcí pořádaných ve městě.
 • Řešení práce a financování Městského klubu.
 • Vrácení původní kvality „Smetanovským dnům“ a úrovně hodné jejich významu v kulturním životě města.
 • Posouzení možnosti zařazení budovy a celého areálu zimního stadionu do sportovního a kulturního dění ve městě, a to celoročně, tedy i v období letní sezóny (podpora jiného sportu, koncerty).
 • Prozatímní úsporné řešení veřejného koupání ve městě – dokončení úpravy stávajícího domu zdraví na městské lázně (wellness, krytý bazén) – do financování zapojit i subjekty podnikající v tomto oboru.
 • Finanční podpora spolků a sportovních organizací formou grantů.
 • Vyvážená podpora mládežnických organizací (Junák, Mladí hasiči).
 • Dlouhodobý cíl: Vybudování kulturně sportovního centra (např. v prostoru bývalých kasáren), příprava výstavby efektivního a úsporného městského plaveckého bazénu s celoročním provozem.

Ekologie

 • Zvyšování ekologického povědomí obyvatel kvalitní osvětou.
 • Efektivně fungující odpadové hospodářství ve městě s důrazem na podporu třídění odpadů.
 • Kultivace městského a příměstského prostředí, zvýšení kvality veřejných prostranství a zeleně ve městě. Efektivní práce technických služeb v oblasti péče o městskou zeleň, podpora spolupráce s odborníky v tomto odvětví.
 • Podpora městské zóny oddychu Klopotovské údolí, naučné cyklostezky okolím města (Klopotovské údolí, Slavoňov, Libchyňské údolí).
 • Zvážení vytvoření městské zóny oddychu také v Krčíně, naučné stezky a cyklostezky nivou řeky Metuje. Zvýšení turistické atraktivity této části města.
 • Dlouhodobý cíl: Hledání efektivních náhradních a alternativních ekologických zdrojů tepelné a elektrické energie pro budovy města, městské bytové domy a domy připojené k systému městského centrálního vytápění (spalovna biomasy, tepelná čerpadla, sluneční energie…).
Kontaktujte nás

Předseda, zastupitel

Petr Neumann

pneumann@kamat.cz
+420 606 746 077

Zastupitel

Jiří Krýda

jkryda@kamat.cz
+420 602 442 677

Místopředseda

Pavel Gerža

pavelge1@seznam.cz
+420 724 533 082

Správce stránek

Jan Molnár

jan.molnar@gmail.com
+420 777 017 172